BÀI THƠ ĐỘC ĐÁO CÓ MỘT KHÔNG HAI

By

Xin giới thiệu

Bài thơ độc đáo có một không hai

Bài TIẾC THƯƠNG của Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân:

Cách 1.- Đọc Xuôi :
Vương tình lệ thảm khóc hồn oan.
Nát rữa đời xuân mộng dở dang !
Sương khói lạnh mờ mây khuất nguyệt
Gió mưa sầu rũ phiếm rơi đàn !
Gương hờn tủi phận vùi son phấn
Luợc trách buồn duyên lỡ đá vàng !
Hương sắc đắm chìm thân mệnh bạc
Thương lòng xót liễu rụng đài trang !

Cách 2.- Đọc Ngược :
Trang đài rụng liễu xót lòng thương.
Bạc mệnh thân chìm đắm sắc hương !
Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược
Phấn son vùi phận tủi hờn gương !
Đàn rơi phiếm rũ sầu mưa gió
Nguyệt khuất mây mờ lạnh khói sương !
Dang dở mộng xuân đời rữa nát.
Oan hồn khóc thảm lệ tình vương !

Cách 3.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
Lệ thảm khóc hồn oan
Đời xuân mộng dở dang
Lạnh mờ mây khuất nguyệt
Sầu rũ phiếm rơi đàn
Tủi phận vùi son phấn
Buồn duyên lỡ đá vàng
Đắm chìm thân mệnh bạc
Xót liễu rụng đài trang

Cách 4.- Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
Rụng liễu xót lòng thương
Thân chìm đắm sắc hương
Lỡ duyên buồn trách lược
Vùi phận tủi hờn gương
Phiếm rũ sầu mưa gió
Mây mờ lạnh khói sương
Mộng xuân đời rữa nát
Khóc thảm lệ tình vương

Cách 5 .- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
Thảm khóc hồn oan
Xuân mộng dở dang
Mờ mây khuất nguyệt
Rũ phiếm rơi đàn
Phận vùi son phấn
Duyên lỡ đá vàng
Chìm thân mệnh bạc
Liễu rụng đài trang

Cách 6.- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
Liễu xót lòng thương
Chìm đắm sắc hương
Duyên buồn trách lược
Phận tủi hờn gương
Rũ sầu mưa gió
Mờ lạnh khói sương
Xuân đời rữa nát
Thảm lệ tình vương

Cách 7 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
Vương tình lệ thảm
Nát rữa đời xuân
Sương khói lạnh mờ
Gió mưa sầu rũ
Gương hờn tủi phận
Lược trách buồn duyên
Hương sắc đắm chìm
Thương lòng xót liễu

Cách 8 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
Trang đài rụng liễu
Bạc mệnh thân chìm
Vàng đá lỡ duyên
Phấn son vùi phận
Đàn rơi phiếm rũ
Nguyệt khuất mây mờ
Dang dỡ mộng xuân
Oan hồn khóc thảm

Cách 9 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài đọc Xuôi hưng đọc từ dưới lên :
Thương lòng xót liễu
Hương sắc đắm chìm
Luợc trách buồn duyên
Gương hờn tủi phận
Gió mưa sầu rũ
Sương khói lạnh mờ
Nát rữa đời xuân
Vương tình lệ thảm

Cách 10.- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược nhưng đọc từ dưới lên :
Oan hồn khóc thảm
Dang dở mộng xuân
Nguyệt khuất mây mờ
Đàn rơi phiếm rũ
Phấn son vùi phận
Vàng đá lỡ duyên
Bạc mệnh thân chìm
Trang đài rụng liễu

Cách 11 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :
Khóc hồn oan
Mộng dở dang
Mây khuất nguyệt
Phiếm rơi đàn
Vùi son phấn
Lỡ đá vàng
Thân mệnh bạc
Rụng đài trang

Cách 12 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu của Bài Đọc Ngược :
Xót lòng thương
Đắm sắc hương
Buồn trách lược
Tủi hờn gương
Sầu mưa gió
Lạnh khói sương
Đời rữa nát
Lệ tình vương

Cách 13 .- Đọc xuôi như thơ tự do :
Vương tình...
Lệ thảm...
Khóc hồn oan !
Nát rữa...
Đời xuân...
Mộng dở dang !
Sương khói...
Lạnh mờ...
Mây khuất nguyệt !
Gió mưa...
Sầu rũ...
Phiếm rơi đàn !

* * *
Gương hờn...
Tủi phận...
Vùi son phấn !
Lược trách...
Buồn duyên...
Lỡ đá vàng !
Hương sắc...
Đắm chìm...
Thân mệnh bạc !
Thương lòng...
Xót liễu...
Rụng đài trang !

Cách 14.- Đọc ngược như thơ tự do :
Trang đài...
Rụng liễu...
Xót lòng thương !
Bạc mệnh...
Thân chìm...
Đắm sắc hương !
Vàng đá...
Lỡ duyên...
Buồn trách lược !
Phấn son...
Vùi phận...
Tủi hờn gương !
* * *
Đàn rơi...
Phiếm rũ...
Sầu mưa gió...
Nguyệt khuất...
Mây mờ...
Lạnh khói sương !
Dang dở...
Mộng xuân...
Đời rữa nát !
Oan hồn....
Khóc thảm...
Lệ tình vương !

DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI "THƯƠNG TIẾC" SẮP XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ TỨ TUYỆT :

Bài Tứ Tuyệt 1 :
Xót phận duyên rơi... rụng đá vàng !
Đời xuân sầu đắm tủi hồn oan
Sắc hương rữa nát vùi son phấn
Nguyệt rũ hờn mây lỡ phiếm đàn !
* * *
Lược trách tình gương vương mệnh bạc !
Gió mưa chìm lạnh liễu đài trang.
Lòng thương mộng khuất mờ sương khói
Lệ thảm buồn thân khóc dỡ dang ! !

Bài Tứ Tuyệt 2 :
Đời xuân... chìm đắm mộng đài trang !
Lệ thảm hờn duyên trách dỡ dang.
Lược khóc gương buồn vương mệnh bạc
Gió mưa tình lạnh tủi hồn oan !
* * *
Sắc hương rữa nát vùi son phấn !
Xót phận thân rơi rũ phiếm đàn.
Lòng thương liễu khuất mờ sương khói
Nguyệt rụng sầu mây lỡ đá vàng ! !

Bài Tứ Tuyệt 3 :

Đời xuân mộng rữa đắm hồn oan !
Mệnh bạc tình vương khóc dở dang.
Lược trách gương sầu hương sắc rũ
Gió mưa chìm lạnh phiếm rơi đàn !
* * *
Thương lòng nguyệt khuất mờ sương khói
Xót phận hờn mây lỡ đá vàng.
Phấn nát son vùi thân liễu rụng
Buồn duyên lệ thảm tủi đài trang ! !

Bài Tứ Tuyệt 4 :

Nguyệt khuất thân chìm mệnh dở dang !
Xuân buồn lệ thảm rữa hồn oan
Sắc vương phận bạc vùi son phấn.
Lược khóc hờn gương lạnh phiếm đàn ! !
* * *
Sương khói mờ mây rơi rụng liễu !
Mưa sầu gió trách rũ đài trang
Xót hương mộng nát tình duyên đắm.
Đời tủi lòng thương lỡ đá vàng ! !

Bài Tứ Tuyệt 5 :

Hồn oan mệnh bạc xót lòng thương !
Chìm đắm mưa rơi rụng sắc hương
Đàn lạnh phiếm sầu son phấn lỡ.
Duyên hờn lược trách tủi đời gương !
* * *
Đá vàng nguyệt khuất mờ mây gió !
Liễu rũ buồn thân phận khói sương
Dang dở mộng vùi xuân rữa nát.
Trang đài thảm lệ khóc tình vương ! !

Bài Tứ Tuyệt 6 :

Mệnh bạc hồn oan lỡ sắc hương !
Đá vàng rơi nát mộng lòng vương
Đắm chìm trách phận xuân buồn tủi.
Dang dở thân vùi rữa khói sương !
* * *
Đàn rũ phiếm sầu mây khuất nguyệt !
Duyên hờn lược khóc thảm đời gương
Gió mưa mờ lạnh tình son phấn.
Rụng liễu đài trang lệ xót thương ! !

Bài Tứ Tuyệt 7 :

Trang đài mệnh bạc xót lòng thương !
Liễu rụng buồn thân rũ sắc hương.
Chìm đắm phiếm đàn son phấn lỡ.
Mưa sầu nguyệt khuất khói mờ gương ! !
* * *
Mây hờn mộng nát rơi vàng đá !
Dang dở xuân vùi lạnh gió sương
Lệ thảm khóc đời duyên phận rữa.
Hồn oan lược tủi trách tình vương ! !

Bài Tứ Tuyệt 8 :

Lệ thảm hồn oan khóc sắc hương !
Trang đài mệnh đắm tủi đời gương
Mưa hờn nguyệt trách vùi xuân lược.
Bạc phận đàn rơi lạnh khói vương ! !
* * *
Phiếm nát sầu son buồn phấn rữa !
Dở dang vàng đá xót lòng thương
Tình duyên lỡ mộng mây mờ khuất.
Liễu rụng thân chìm rũ gió sương ! !


DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI "THƯƠNG TIẾC" SẮP XẾP THÀNH CÁC BÀI THƠ BÁT CÚ.

Bài Bát Cú 1 :

Liễu rụng hồn oan đắm sắc hương !
Thân chìm mệnh bạc xót lòng thương.
Lỡ duyên vàng đá hờn xuân lược
Vùi phận đài trang tủi mộng gương.
Phiếm rũ đàn rơi sầu trách nguyệt
Mây mờ khói khuất lạnh buồn sương.
Gió mưa rữa nát đời son phấn
Dang dở khóc tình lệ thảm vương ! !

Bài Bát Cú 2 :

Lệ thảm lòng thương mộng dở dang !
Tình xuân sắc rữa xót hồn oan.
Khói sương sầu trách vùi son phấn
Mưa gió buồn vương lỡ đá vàng.
Phận tủi gương mờ mây khuất nguyệt
Duyên hờn lược rũ phiếm rơi đàn.
Khóc đời mệnh bạc chìm thân lạnh
Rụng nát đài hương đắm liễu trang ! !

Bài Bát Cú 3 :

Liễu rụng sầu xuân đắm sắc hương !
Thân chìm mệnh bạc nát lòng thương
Lỡ duyên vàng đá buồn mưa gió
Vùi phận đài trang lạnh khói sương
Phiếm rũ mờ mây hờn mộng rữa
Đàn rơi khuất nguyệt trách tình vương
Dở dang lược tủi đời son phấn
Xót lệ hồn oan khóc thảm gương !

Bài Bát Cú 4 :

Sắc đắm chìm duyên mộng dở dang !
Đời xuân nát rữa tủi đài trang.
Phấn son lỡ phận mây hờn nguyệt
Gương lược vùi thân phiếm trách đàn.
Hương khói lạnh sầu thương mệnh bạc
Gió mưa buồn thảm khóc hồn oan.
Lệ rơi lòng rũ sương mờ khuất
Liễu rụng tình vương xót đá vàng !

(SƯU TẦM ) 

 

More...

XUÂN QUÊ

By

 

                                           Đình làng cổ kính rêu phong

                                     Hướng về mặt nguyệt lưỡng long vươn mình

                                           Hoa xuân thắm đỏ sân đình

                                    Cây đa giếng nước yến oanh hẹn thề

                                           Nắng xuân cành khế sum suê

                                    Xuân quê êm ả tình quê mặn mà 

                                           Người đi muôn nẻo đường xa 

                                    Cố hương đoàn tụ thiết tha dợi chờ

More...

MÈO ĐA TÌNH

By

Mèo là động vật... đa tình nhấtKhông chỉ là một thợ săn thiện chiến mèo còn là loài vật kỳ lạ trong tình yêu! Với thâm niên 30 năm nghiên cứu về mèo PGS.TS Nguyễn Văn Thanh Trưởng bộ môn Ngoại sản giám đốc Trung tâm nghiên cứu chó nghiệp vụ Khoa Thú Y Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội "tổng kết": mèo là loài động vật đa tình nhất! Năm mèo bài viết thú vị này sẽ có ích cho những ai yêu mèo và có sở thích nuôi mèo.
 
Mèo yếu đuối nhất 


Mèo là loài động vật dễ thương nhất trong 12 con giáp!

Mèo yếu đuối nhất lúc... si tình

Theo tiến sỹ Nguyễn Văn Thanh tuổi dậy thì của mèo được bắt đầu từ độ tuổi từ 5 - 6 tháng bởi đây là tuổi bắt đầu thành thục về tính (tuổi dậy thì). Lúc đó trong buồng trứng của mèo có noãn bao phát triển thành thục và chín. Thời gian này gọi là thời kỳ động dục của mèo cái. Đúng lúc này mèo bắt đầu cất tiếng gọi bạn tình. Để gọi bạn tình mèo cái cất tiếng kêu.

Rất kỳ diệu khi chứng kiến hình ảnh những chú mèo đực vây xung quanh chú mèo cái đang động dục với những đôi mắt xanh tròn xoe đăm đắm nhìn bạn tình cầu mong mình may mắn được đến lượt lại gần tiếp xúc và thực hiện cái gọi là phản xạ thiên bẩm kỳ diệu.

Những lúc này mèo đực to khỏe ngày thường với bản tính dữ tợn hung hăng khiến con người khó gần thì nay trở nên hiền dịu "nhũn như con chi chi chi". Chú mèo đực "mê gái" đến mức con người có thể dễ dàng sờ và bế lên hay bỏ vào lồng mà nó không hề phản ứng.

Trong hoàn cảnh đặc biệt này các chàng mèo đực tỏ ra hào hiệp và cao thượngbởi mặc dù chàng nào cũng muốn mình được nàng mèo cái lựa trọn nhưng chúng không hề biểu hiện sự ghen tỵ không hề ẩu đả tranh giành bạn gái các chàng mèo đực hoàn toàn tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh sự lựa trọn của mèo cái. Vì thế mèo đực là những chàng si tình đầy hào hiệp !


Đa tình như mèo cáiKhi yêu mèo cũng là loài vật hiền lành nhất thế giới.

Cũng chính lúc này mèo cái đưa ra quyết định lựa chọn bạn tình bằng cách lướt đi lướt lại và cọ xạt vào chú mèo đực mà nó chọn. Hai con vờn nhau ngửi hơi nhau âu yếm nhau.

Một đặc điểm lớn của loài mèo cái lúc giao phối là tính đa tình. Một chú mèo cái có thể "yêu" cùng một lúc với nhiều mèo đực khác nhau thậm trí một mèo đực phối nhiều lần trong cùng một thời gian.

Điều này cũng lý giải vì sao một đàn mèo con ra đời thường có nhiều lông khác nhau con trắng con đen con tam thể con nhị thể... đó là kết quả của việc mèo cái được tự do trọn bạn tình thỏai mái về số lượng và chủng loại mà không gặp bất kỳ một sự cản trở nào cả!

Mèo cái stress nặng sau khi sinh

Nếu như cuộc tình đạt kết quả mèo cái sẽ "bình tĩnh" quay về nhà và chuyển sang giai đoạn có thai. Trong suốt giai đoạn này mèo cái không hề gần gũi với bất kỳ chú mèo đực nào. Mèo cái kiên quyết gìn giữ kết quả của "mối tình đầu" nó không cho bất cứ chú mèo đực nào ve vãn nữa mặc dù chàng có "hào hoa và đẹp trai" đến ngần nào đi nữa.

Trong thực tế không có chú mèo đực nào thèm động đến những nàng mèo đã mang thai mặc dù nàng có xinh đẹp và quyến rũ đến nhường nào. Sau 58 đến 60 ngày mèo cái sẽ sinh con. Trước khi sinh con vài ngày mèo có hiện tượng tìm ổ đẻ nó thường tìm vào những nơi tối và tha những miếng vải mềm vào cuộn
Nhưng không được đùa với những thợ săn thiện chiến này!

Theo PGS Thanh hãy nhớ rằng khi mèo đẻ hãy để yên cho nó tự đẻ người lạ chớ lại gần sẽ khiến mào bị "phải vía". Bởi đây là giai đoạn mèo rất dễ bị... stress nếu người lạ vào mèo cái sẽ tha con đi nơi khác ngay thậm trí ghê gớm hơn nữa là mèo mẹ có thể cắn chết con.

Mèo cái cho con nuôi con bằng sữa mẹ mỗi lần cho con bú mèo mẹ thường liếm lông toàn bộ cơ thể của đàn con vừa tỏ ra âu yếu chiều chuộng con đồng thời đây chính là động tác làm vệ sinh cho con đặc biệt là động tác liếm hậu môn liếm bụng cho con của mèo mẹ vừa có tác dụng làm vệ sinh vừa có tác dụng kích thích phản xạ đại tiện cho mèo con.
Trong nước bọt của mèo có chứa nhũng chất làm mất mùi tanh rất nhanh mèo có thể vừa ăn cá mè sống xong sau khi nó đã há mồm liếm lông thì mùi tanh của cá mè sẽ biến mất con người có thể ôm mèo vào lòng âu yếm nó mà không ngửi thấy mùi tanh. Nếu thấy mùi khác thường từ miệng của mèo thì sức khỏe của mèo chắc chắn có vấn đề" - chuyên gia nghiên cứu về mèo cho biết.

Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=242194#ixzz1CxERTylK
http://www.xaluan.com/

More...

NGẪU HỨNG XUÂN

By                            alt

 

KHAI  MẠNG ĐẦU NĂM CON MÈO

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VỀ ĐÍCH

*****

Ngày xưa thất thập cổ lai hi

Dân Việt giờ đây sức diệu kì

         Tuổi thọ bình quân trên bảy chục

     Bách niên tầm với hướng ta đi.


More...

CHÚC MƯNG NĂM MỚI

By

Thụy Du | 31/01/2011 14:29

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Anh Như Tước quý mến
Nhân dịp Tết Tân Mão sắp đến em gái xin chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng nhiều may mắn và hạnh phúc anh nhé !

alt

*Cảm ơn Thụy Dung về những lời chúc mừng tốt đẹp và tấm thiệp trang trọng này. 

CHÚC THỤY DUNG SƯC KHỎE ĐÓN XUÂN VUI VẠN SỰ NHƯ Ý.

               

More...

KHUYẾN HỌC

By

                   Bia Tiến Sĩ ở Quốc Tử Giám (Ảnh trên mạng )

 

YÊU CÁI CHỮ- Thơ Như Tước

Kính tặng: Hội Khuyến Học Quê Nhà

 

Quê Nhà hiếu hoc  gắng vươn xa

Nghịch cảnh đời thường cản bước ta

Học ít - phí ngu*  luồn cửa hậu

Học nhiều - tiền thiếu  bí đầu ra

Nâng cao dân trí  niềm khao khát

Tiến tới công bằng  nỗi thiết tha 

Khuyến học chắt chiu  dù vất vả

Hiền tài - nguyên khí... ắt vinh hoa !

                    -------------------------

                                                           Ảnh trên mạng internet

---------------------------------------------------------

* Phí ngu: Dùng tiền để chạy chọt đút lót

More...

VÀI NÉT VẠCH - Thơ Trần Đan Thép ( Đoàn Chân)

By


 Em thiếu nhi

cầm bút chì

vạch vài nét cong nét thẳng

Tâm hồn em trong trắng

chẳng gây thiệt cho ai

dù vạch đúng vạch sai

Nhưng...

Kiến Trúc Sư cao hứng

vạch vài nét không đúng

có thể quăng một phần thành phố qua sông

chẳng kể phố cổ người đông

chẳng kể môi sinh văn hóa

Vài nét vạch sai gây bao tai họa

Vài nét vạch đúng sẽ hình thành

một thành phố tương lai hiện đại văn minh

Vài nét vạch thôi 

nâng lên dìm xuống lắm cuộc đời !

More...

MÙA VU LAN

By

 Lại một mùa Vu Lan

Xa mẹ con thương hoài

Bông hồng rực rỡ nhất

Kính dâng mẹ mẹ ơi!

More...

KHUYỂN MÃ CHI TÌNH

By

   

 
  Mấy dòng tản mạn về chuyện con chó đáng thương của tôi

như sau: Cách đây tròn chục năm tôi cùng thằng cháu nội  

4 tuổi đến nhà một ông bạn để bắt con chó giống mà ông bạn

đã hẹn cho. Theo tục lệ tôi đưa cho ông bạn một tờ giấy bạc

20 nghìn đồng để cảm ơn và lấy khước ông bạn của tôi chỉ

nhận làm phép một nghìn đồng và nói " chuộc vía cầu may

thôi mà"! Con chó rất bụ bẫm mỗi ngày mỗi lớn mỗi khôn.

Thấy người nhà đi xa về hoặc người quen đến chơi nó biết

mừng đón. Thấy người lạ vào cổng nhà hoặc đêm hôm động

chạm quanh nhà nó biết sủa báo động. Ngắm nhìn con chó

đáng yêu nhớ lại hình ảnh chia vui khi nhận con chó giống

tôi đã viết tặng ông bạn là chủ cũ của nó một bài thơ :


LỆ CHO NHAU CON CÚN

Cho nhau con cún thế mà hay

Giây phút chia vui bát nước đầy

Mấy chục bạn trao mong lấy khước

Vài đồng chủ nhận để cầu may

Tình người năm tháng thêm nồng thắm

Nghĩa bạn sớm hôm mãi nặng dày

Sống vị nhân sinh- khinh trục lợi

Cho nhau con cún thế mà hay !

    
   Đến năm Bính Tuất 2006  cháu nội của tôi đã 9 tuổi học

lớp ba nó rất cưng con chó và thuộc cả bài thơ của tôi. Cháu

đã viết bài " CÚN ĐI VÀO THƠ" tham dự cuộc thi " Viết về

cún cưng của cậu" do tạp chí Tri Thức Tuổi Hồng tổ chức .Tác  

phẩm của cháu đã đoạt giải. Đây là lần đầu tiên trong đời cháu 

được nhận giải thưởng báo chí. Cháu càng vui càng thêm yêu  

quý con chó hơn. Có cái gì ăn ngon nó đều chia phần cho con

chó và chăm tắm cho chó sạch sẽ. Mỗi khi đi học về nó được chó

ra tận ngoài ngõ vẫy đuôi đón chào.Con chó  mắn đẻ mười năm

qua nó đẻ tới gần 20 lứa được tới năm sáu chục chú cún con  bụ

bẫm cấp được  nhiều con giống tốt cho người thân. Có một điều   

đặc biệt là những con chó thuộc hàng  con cháu  của con chó mẹ  

này đẻ ra mỗi khi gặp tôi chúng đều mừng mừng  nhận biết chủ

nhà xưa của nó tới thăm. Khi tôi ra về chúng lại lưu luyến  rối  

rít vụt chạy lên trước liếm vào chân tôi như  không  muốn  cho  

tôi về. Có thể nói con chó của   nhà  tôi   một  con chó  ngoan  

thông minh tạo giống tốt. Ấy thế mà  đợt nắng  nóng nhất  trong

vòng 50 năm vừa qua nhiệt độ lên tới trên 40 độC khiến con chó

sắp đến ngày đẻ đã bất ngờ giãy giụa vật vã  kêu la  thảm  thiết

nước mắt giàn giụa như  muốn cầu cứu khẩn thiết xin  được  sự

giúp đỡ. Máu me trong người nó chảy ra theo đường đại tiểu tiện

...rồi nó lăn ra chết. Thật thảm thương tội nghiệp !.!.!

    Thằng cháu cố lay gọi con chó nhưng vô vọng. Nó vừa khóc

vừa gọi ông gọi bà làm sao cứu cho con chó khỏi chết.Tất cả mọi

cố gắng của cả nhà cũng không cứu được con chó. Thì ra tiết trời  

quá nóng  thai của con chó bị chết ngừng nên nó mới bão bệnh  

thế. Phải đợi nhiều tiếng đồng hồ sau đó để xem  con chó có  hồi

được không? Vẫn vô vọng cháu tôi mới chịu mang con chó đi  

chôn. Nó đào một cái hố khá sâu ở cuối vườn chôn cất con chó

một cách cẩn thận. Cả nhà ai nấy đều hối tiếc : Những ngày qua  

chỉ chú ý chống nóng cho người - không ai để ý đến con chó

đang bụng mang dạ chửa !.!.!

                                                    

                                         Ngày 15 tháng 7 năm 2010
THƠ CỦA BẠN GỬI TẶNG


CON CÚN CỦA TÔI


Con cún của tôi
Nó đã chết thật rời
Chỉ mới hôm nay thôi
Nhìn nó thật là tội
Ôi con cún của tôi
Mới năm tháng tuổi thôi
Nghịch ngợm và hay vòi
Chạy lon ton theo tôi
Nó ăn phải bã chuột
Bỏ ăn - uống nước hoài
Nó chừng như cũng biết
Cái chết đã kề bên
Nó nhìn tôi thật hiền
Muốn nói điều ly biệt
Để đi vào cõi chết
Tôi mắt nhòe lệ rơi
Ôi con cún của tôi
Ta đã xa mày rồi
Thương mày lắm cún ơi
Hãy yên nghỉ dưới trời
Con cún nhỏ của tôi
Ta nhớ mày lắm thôi
Đắp mộ mày xong rồi
Mày đi nhé cún ơi..!


18/10/2007
Thai Anh
( nhớ một ngày buồn mất cún...)

=================================


TUẤT


Cứ chê loài chó giống ngu hèn
Ấy thế xem ra lại đáng khen
Dũng với phường gian đêm ngủ dở
Trung cùng chủ khó bữa ăn mèng

Thương thày cách biệt bầy tôi nhớ
Mừng chủ xa về phận tớ quen
Được tín trông coi nhà sớm tối
Ngũ thường đủ cả nghĩ mà xem .


Lều Huy Xuyên


=================================

   

Gửi Bác Tước

khacduc | 20/07/2010 14:28

Xin gửi vào Entry này bài thơ VỊNH LỤT của
Cụ Nhuyễn Xuân ÔN Sinh ngày 10-5 1828 tại
Diễn Châu tỉnh Nghệ An .Cụ là một nhà nho
cương trực yêu nước thương dân-thương cả những

sinh linh nhỏ bé như con chim con chó.Đồng thời lên án
mạnh mẽ chế độ vua quan thối nát lúc đương thời.

VỊNH LỤT

Ầm ầm mưa gió mãi không thôi

Trông thấy non sông ngập cả rồi

Lũ kiến bất tài muôn khóm dạt

Mảng bèo vô dụng mấy bè trôi

Le te bụi rậm nghe chim hót

Lỏm ngỏm giường cao thấy chó ngồi

Nỡ để muôn dân chìm đắm thế

Kìa Vua Hạ Vũ ở đâu rồi ?


Nguyễn Xuân Ôn


=================

Cảm ơn KĐ đã ghé thăm và đã cho đọc một bài thơ rất thời sự
Tôi họa như sau:

          NỖI LO


( Họa VỊNH LỤT của Nguyễn Xuân Ôn)

Dứ mưa Hà nội ngập ngay thôi

Cảnh tượng gần đây* quá rõ rồi

Xe máy lút sâu nhìn nước xoáy

Ô tô chết máy ngắm bùn trôi

Triển khai thoát úng lời quan nói

Kê đệm tôn cao chỗ trẻ ngồi

Dự án bao năm sao vẫn thế?

Nghìn năm Đại lễ đến gần rồi !

            
                   Như Tước

--------------------------------------------------
* Trận mưa ngày 13 tháng 7 năm 2010    

            

                   

góp ý


Re: KHUYỂN MÃ CHI TÌNH

PHAN BẠCH CHÂU | 22/07/2010 07:09

Diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ được phóng viên William Saller của The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua. Gửi tặng mấy ông cháu để chia sẻ cái mất mát khi con chó ngoan không còn nữa

Thưa quý ngài hội thẩm

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi thân thiết ta nhất những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.

Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này người bạn không bao giờ bỏ ta đi không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày.

Dù khi ta đã tán gia bại sản thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội không bạn bè vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy giúp ta chống lại kẻ thù.

Và một khi trò đời hạ màn thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh thì khi ấy khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.

Georges Graham Vest (1830-1904)


 

More...

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 120 NĂM ( 19/5/1890 - 19/5/2010 )

By

 

        

 

                              Tản Viên Sơn

 

    Hình ảnh Đền thờ Bác trên đỉnh Tản Viên Sơn 

 

 

THĂM ĐỀN THỜ BÁC TRÊN ĐỈNH TẢN VIÊN

                              Thơ  Như Tước

 

Bồng bềnh mây trắng gió ngàn reo

Ríu rít chim ca gọi nắng chiều

Lớp lớp dòng người lên viếng Bác

Sườn non dốc đứng níu nhau leo

                      *

Mỗi bước nâng mình mỗi độ cao 

Trường Sơn chiếc gậy những năm nào 

Một thời bom đạn đầy bi tráng

Giục giã bước đi mấy tự hào

 

                      *

Hiền từ tượng Bác đức ân sâu

..."Độc lập - Tự do " xóa kiếp sầu

Trời rộng non cao in bóng Bác

Lời Người vang vọng mãi muôn sau !

 

            ===========

 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9569','6ccojbm41vvo01cj5ea1pm1nn7','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-26 22:37:01','/')